cover

Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století

Snaha o nové uchopení "dějin umění středověku" skrze funkci výtvarných děl daného období. Název knihy odkazuje na širší sémantické pole slova "imago", které se neshoduje s pojmem "umění" v moderním slova smyslu. Kniha je věnována dílům, která mají jako primární pramen širokou vypovídací hodnotu. Dva svazky najdete v Knihovně UPM pod signaturou C 28 732 / 1 a 2. Více o knize u vydavatele zde:

Academia – Imago, imagines I.–II.